/ Мэдээ мэдээлэл / Соёл урлаг / 2015 оны анхны тэмцээнд оролцов.

2015 оны анхны тэмцээнд оролцов.

Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Nðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðàë, çàëóó÷óóäûí õîëáîîòîé õàìòðàí Áàÿíõîíãîð òåëåâèçýýñ ñàíàà÷ëàí çîõèîí áàéãóóëñàí “Ò ÊÀÐÀÎÊÅ” òýìöýýíä òóñ ãàçðûí ýäèéí çàñãèéí òºëººëºã÷, öàãäààãèéí àõìàä Ñ.Àíõáàÿð àõëàã÷òàé áàã õàìò îëîí àìæèëòòàé îðîëöîæ “Òýðã¿¿í” áàéðûг эзлэв.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна